Współfinansowanie projektów

we wczesnych fazach rozwoju

Fundusz zalążkowy Akcelerator Technologiczny Gliwice Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie współfinansowania projektów B+R we wczesnych fazach rozwoju (Proof of Principle i Proof of Concept). Akcelerator Technologiczny Gliwice wspiera pomysły, które znajdują się w fazie seed, gdzie ryzyko niepowodzenia inwestycyjnego jest największe, ale może zostać skutecznie zweryfikowane przez nasz fundusz. Twórcami mogą być zarówno przedsiębiorcy, jak i uczelnie, czy instytuty badawcze, instytuty naukowe PAN, a także osoby fizyczne, czyli indywidualni innowatorzy.

Partnerzy

Park Naukowo - Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o. jest nowoczesnym centrum wsparcia biznesu akademickiego, utworzonym w kwietniu 2004 roku przez trzech założycieli: miasto Gliwice, Politechnikę Śląską oraz Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Główną działalnością Parku jest tworzenie i promocja innowacyjnych oraz nowoczesnych firm technologicznych, a także transfer innowacyjnych technologii z Politechniki Śląskiej i jednostek badawczo-rozwojowych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

SATUS to Grupa podmiotów zarządzających funduszami seed i venture capital. Profil działalności SATUS ukierunkowany jest w szczególności na nowatorskie spółki we wczesnej fazie rozwoju, charakteryzujące się najwyższą stopą zwrotu, ale również najwyższym ryzykiem oraz równoczesne skupienie wszystkich działań organizacyjnych i finansowych na ograniczeniu ryzyka inwestycji.

O nas


Michał Chojkowski
Prezes Zarządu

Ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Jest członkiem rad nadzorczych spółek technologicznych. Jako ekspert w zakresie opracowania modeli biznesu dokonuje analizy rynku, przygotowuje i wspiera wdrażanie biznes planów oraz procesów rozwojowych. Pracował jako koordynator oraz realizator projektów międzynarodowych oraz projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie: zarządzania start-upami, opracowywania strategii rozwoju, tworzenia i wdrażania biznes planów oraz zarządzania projektami. Dokonywał analizy ponad 150 pomysłów biznesowych i inwestycyjnych, przygotowywał ponad 50 biznes planów, analiz związanych z planowaniem biznesu i analizami opłacalności ekonomicznej dla firm prywatnych oraz doradzał przy tworzeniu kilkunastu innowacyjnych firm sektora MŚP.


Jacek Kotra
Wiceprezes Zarządu

Absolwent Politechniki Śląskiej, Akademii Polonijnej, Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu oraz Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis MBA University w Nowym Sączu. Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. o.o., konsultant, trener i coach w zakresie przedsiębiorczości akademickiej, transferu technologii oraz zakładania i rozwoju działalności biznesowych.

Ekspert ds. tworzenia modeli biznesowych w ramach Centrum kompetencyjnego rozwoju modeli biznesowych, utworzonego przez Technopark Gliwice. W toku realizowanych aktywności przeanalizował ponad 500 pomysłów biznesowych, a także brał udział w inkubacji ponad 20 przedsięwzięć. Jest członkiem Komitetu Inwestycyjnego w ramach projektu „Akcelerator Technologiczny Gliwice – wsparcie doradczo-finansowe w fazie preinkubacji rozwiązań innowacyjnych”.


Prof. dr hab. inż.
Jan Kosmol

Prezes Zarządu Parku Naukowo-Technologicznego „TECHOPARK GLIWICE” Sp. z o.o., kierownik wielu projektów inwestycyjnych i doradczych w Technoparku Gliwice, w tym również koordynator projektu „Akcelerator Technologiczny Gliwice – wsparcie doradczo-finansowe w fazie preinkubacji rozwiązań innowacyjnych”, realizowanego w ramach POIG, Działanie 3.1.

Kierownik Katedry Budowy Maszyn na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej. Autor ponad 200 opublikowanych w kraju i za granicą prac naukowych, kilkunastu książek i skryptów, kilkudziesięciu prac naukowo-badawczych, uzyskał także 15 patentów.

Specjalista w projektowaniu obrabiarek, komputerowym wspomaganiu konstruowania napędu elektrycznego, sterowaniu numerycznym, elastycznej automatyzacji, automatycznym nadzorze w procesach wytwarzania, komputerowym wspomaganiu badań obrabiarkowych i diagnostyce.


Luk Palmen
Menadżer ds. komercjalizacji i modeli biznesowych

Ukończył kierunek zarządzania w biznesie i ekonomii oraz studia podyplomowe z zakresu polityki międzynarodowej na uczelniach belgijskich. W 2000 roku przeprowadził się do Polski. Jest członkiem rad nadzorczych spółek technologicznych. Od ponad 10 lat zajmuje się doradztwem i coachingiem w zakresie zarządzania innowacjami, zarządzania MŚP, zarządzania klastrami oraz komercjalizacji technologii. Angażuje się w promowanie innowacyjnych, nowatorskich modeli współpracy w gospodarce. Jest autorem i współautorem praktycznych przewodników w zakresie foresightu, komercjalizacji technologii oraz klastrów. Brał udział w ocenie i analizie kilkudziesięciu pomysłów technologicznych i doprowadził do utworzenia kilkunastu start-up’ów technologicznych.


Judyta Grzebniewska
Scout Technologiczny

Absolwentka Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie na kierunku „Zarządzanie projektami". Pracowała jako konsultant do spraw europejskich oraz realizator projektów współfinansowanych ze środków UE. Koordynator projektu „Moja firma w mojej gminie" mającego na celu rozwijanie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Od 2012 roku audytor i facylitator w ramach 2 projektów realizowanych przez Park Naukowo - Technologiczny "TECHNOPARK GLIWICE" Sp. z o.o. – projektu 5.2. pn. „Analiza Poziomu Kreatywności i Absorpcji Innowacji w Przedsiębiorstwach" oraz projektu systemowego „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych". Trener z zakresu technik i metod kreatywnego myślenia.


Natalia Marek
Kierownik Biura

Absolwentka studiów wyższych o specjalizacji "Zarządzanie Przedsiębiorstwem i Marketing Przemysłowy" Politechniki Śląskiej oraz studiów podyplomowych z szacowania nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Od 2012 roku audytor i facylitator w ramach 2 projektów realizowanych przez Park Naukowo - Technologiczny "TECHNOPARK GLIWICE" Sp. z o.o. – projektu 5.2. pn. „Analiza Poziomu Kreatywności i Absorpcji Innowacji w Przedsiębiorstwach” oraz projektu systemowego „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych”. Trener z zakresu technik i metod kreatywnego myślenia, takich jak Mind Mapping, 6 kapeluszy de Bono, Burza Mózgów i inne.

Ekspert ds. tworzenia modeli biznesowych w ramach Centrum kompetencyjnego rozwoju modeli biznesowych, utworzonego przez Technopark Gliwice.

Obszary działania

Akceleratora technologicznego

 • Inżynieria chemiczna i procesowa
 • Inżynieria biometryczna
 • Inżynieria materiałowa materiały konstrukcyjne
 • Nanotechnologie
 • Materiały kompozytowe i nanokompozytowe
 • Inżynieria i ochrona środowiska nowoczesne technologie odzysku i recyklingu
 • Biotechnologia i farmacja
 • Budownictwo, geodezja budownictwo drogowe; fotogrametria, teledetekcja
 • Energetyka i odnawialne źródła energii
 • IT B2B
 • Mechatronika automatyka, robotyka, inżynieria systemów mechatronicznych
 • Lotnictwo awionika, napędy lotnicze, samoloty i pojazdy bezzałogowe
 • Cybernetyka informatyka, kryptologia, cyberbezpieczeństwo
 • Optoelektronika
 • Telekomunikacja
 • Mechanika i budowa maszyn

Sposób działania

Akcelerator Technologiczny Gliwice

szansą do rozwoju pomysłów i projektów technologicznych

Wehikuły inwestycyjne działają w formie spółek celowych. Ich zadaniem jest udzielanie wsparcia na wczesnych etapach prac badawczo-rozwojowych nad nowymi technologiami, zwiększając tym samym szanse na pozyskanie finansowania rozwoju tych technologii w kolejnych etapach z prywatnych funduszy inwestycyjnych.

Akcelerator Technologiczny Gliwice Sp. z o.o. jest funduszem wspieranym przez Satus Venture, w którym szczególną uwagę zwraca się na projekty powiązane z branżami wyszczególnionymi w „Obszarach działania". W ramach powstałego funduszu inwestycyjnego analizie zostanie poddanych około 100 pomysłów technologicznych, z czego docelowo 15 zostanie wybranych i wspartych kapitałowo. Na etapie inwestycji przewidziane zostały takie działania, jak wykonanie zgłoszenia patentowego, realizacja prac badawczo-rozwojowych związanych ze stworzeniem i testowaniem prototypu, wykonanie testowego produktu oraz weryfikacja rynków docelowych.

 • zdjecie1
 • zdjecie2
 • zdjecie3
 • zdjecie4

Schemat działania

Faza 0
 • Przyjmowanie zgłoszeń
 • Weryfikacja wstępna potencjału rynkowego pomysłu
 • Weryfikacja wstępna możliwości technologicznej, wykonalności pomysłu i jego innowacyjności
Faza 1
 • Umowa o współpracy i podziale praw do rozwiązania, Term Sheet
 • Opracowanie zakresu analiz i badań z kamieniami milowymi
 • Analiza potencjału rynkowego
 • Analiza prawna wykonalności (uwarunkowania prawne wdrożenia zastosowanego rozwiązania)
 • Wstępna analiza patentowa pomysłu
 • Prace badawcze na poziomie proof-of-principle
 • Opracowanie modelu komercjalizacji i modelu biznesu dla przyszłej spółki
Faza 2

Utworzenie spółki i wejście kapitałowe etapowo, kwotą pozwalającą na realizację prac fazy proof of concept

 • Zgłoszenie patentowe
 • Prace badawcze – prototyp
 • Prace badawcze – ocena prototypu
 • Produkcja testowa
 • Weryfikacja rynków docelowych
 • Uruchomienie procedury PCT
Kolejne etapy finansowania przez fundusz typu VC
Wyjście kapitałowe z inwestycji

Zgłoś projekt

Aby zgłosić swój projekt należy wykonać 3 kroki:


Zapoznać się
z regulaminem

Przesłać formularz na adres
info@akceleratorgliwice.pl

Bridge Alfa

Program Bridge Alfa realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) ma na celu wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki oraz pobudzanie inwestowania przez przedsiębiorców w działalność badawczo-rozwojową.

Założeniem programu jest zwiększenie podaży projektów o potencjale komercjalizacyjnym poprzez zaangażowanie partnerów biznesowych (inwestorów), na wczesnych etapach prac B+R prowadzonych przez uczelnie techniczne, przedsiębiorstwa, instytuty badawcze i indywidualnych naukowców.

Fundusz Akcelerator Technologiczny Gliwice na mocy umowy z NCBiR prowadzi działalność w zakresie współfinansowania projektów B+R we wczesnych fazach rozwoju (Proof of Principle i Proof of Concept), poprzez wsparcie analityczne w zakresie przyjętych założeń technicznych (analizy wykonalności technologicznej, wykonanie prototypu), ekonomicznych (analiz rynkowych, marketingowych) oraz prawnych (w tym patentowych i własności intelektualnej). W przypadku pozytywnej weryfikacji założeń projektu Fundusz obejmuje pakiet udziałów w spin-off.

 

W przypadku zainteresowania współpracą z Akceleratorem Technologicznym Gliwice Sp. z o.o. zapraszamy do zainteresowania się ogłoszonymi PRZETARGAMI / ZAMÓWIENIAMI.

Przetargi i zamówienia

Kontakt

Akcelerator Technologiczny
Gliwice Sp. z o.o.

ul. Konarskiego 18C
44-100 Gliwice

Tel.: 32 335 85 03
Kom.:  885 885 664
Email: info@akceleratorgliwice.pl

www.akceleratorgliwice.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Ta strona używa pliki cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuję