Współfinansowanie projektów

we wczesnych fazach rozwoju

Fundusz zalążkowy Akcelerator Technologiczny Gliwice Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie współfinansowania projektów B+R we wczesnych fazach rozwoju (Proof of Principle i Proof of Concept). Akcelerator Technologiczny Gliwice wspiera pomysły, które znajdują się w fazie seed, gdzie ryzyko niepowodzenia inwestycyjnego jest największe, ale może zostać skutecznie zweryfikowane przez nasz fundusz. Twórcami mogą być zarówno przedsiębiorcy, jak i uczelnie, czy instytuty badawcze, instytuty naukowe PAN, a także osoby fizyczne, czyli indywidualni innowatorzy.

Obszary działania

Akceleratora technologicznego

Obszar wiodący: Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe

Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty

 • Elektronika, w tym oparta
  na polimerach przewodzących
 • Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych
 • Sensory (w tym biosensory)
  i inteligentne sieci sensorowe
 • Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne
 • Optoelektroniczne systemy
  i materiały
 • Inteligentne technologie kreacyjne

Obszary uzupełniające:

 • Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej i inżynierii środowiska
 • Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystywania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów
 • Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów
 • Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne
 • Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii
 • Inteligentne i energooszczędne budownictwo
 • Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku
 • Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie

Sposób działania

Akcelerator Technologiczny Gliwice

szansą do rozwoju pomysłów i projektów technologicznych

Wehikuły inwestycyjne działają w formie spółek celowych. Ich zadaniem jest udzielanie wsparcia na wczesnych etapach prac badawczo-rozwojowych nad nowymi technologiami, zwiększając tym samym szanse na pozyskanie finansowania rozwoju tych technologii w kolejnych etapach z prywatnych funduszy inwestycyjnych.

Akcelerator Technologiczny Gliwice Sp. z o.o. jest funduszem, w którym szczególną uwagę zwraca się na projekty powiązane z branżami wyszczególnionymi w „Obszarach działania". W ramach powstałego funduszu inwestycyjnego planowane jest wejście kapitałowe w około 25 startupów technologicznych. Na etapie inwestycji przewidziane zostały takie działania, jak wykonanie zgłoszenia patentowego, realizacja prac badawczo-rozwojowych związanych ze stworzeniem i testowaniem prototypu, wykonanie testowego produktu oraz weryfikacja rynków docelowych.

 • zdjecie1
 • zdjecie2
 • zdjecie3
 • zdjecie4

Schemat działania

Faza 0
 • Przyjmowanie zgłoszeń
 • Weryfikacja wstępna potencjału rynkowego pomysłu
 • Weryfikacja wstępna możliwości technologicznej, wykonalności pomysłu i jego innowacyjności
Faza 1
 • Umowa o współpracy
 • Opracowanie zakresu analiz i badań z kamieniami milowymi
 • Analiza potencjału rynkowego
 • Analiza prawna wykonalności (uwarunkowania prawne wdrożenia zastosowanego rozwiązania)
 • Wstępna analiza patentowa pomysłu
 • Prace badawcze na poziomie proof-of-principle
 • Opracowanie modelu komercjalizacji i modelu biznesu dla przyszłej spółki
 • Term Sheet
Faza 2

Utworzenie spółki i wejście kapitałowe etapowo, kwotą pozwalającą na realizację prac fazy proof of concept

 • Zgłoszenie patentowe
 • Prace badawcze – prototyp
 • Prace badawcze – ocena prototypu
 • Produkcja testowa
 • Weryfikacja rynków docelowych
 • Uruchomienie procedury PCT
Kolejne etapy finansowania przez fundusz typu VC
Wyjście kapitałowe z inwestycji

Zgłoś projekt

Aby zgłosić swój projekt należy wykonać 3 kroki:


Zapoznać się
z regulaminem

Wypełnić formularz
zgłoszeniowy
lub przesłać
teaser inwestycyjny/prezentację

Przesłać zgłoszenie na adres
info@akceleratorgliwice.pl

Partnerzy

Park Naukowo - Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o. jest nowoczesnym centrum wsparcia biznesu akademickiego, utworzonym w kwietniu 2004 roku przez trzech założycieli: miasto Gliwice, Politechnikę Śląską oraz Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Główną działalnością Parku jest tworzenie i promocja innowacyjnych oraz nowoczesnych firm technologicznych, a także transfer innowacyjnych technologii z Politechniki Śląskiej i jednostek badawczo-rozwojowych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

"FKZ Sp. z o.o. Sp. SKA" funkcjonuje od 2013 roku przyczyniając się do tworzenia i rozwijania ekosystemu start-up w Polsce. Spółka powierza własne środki finansowe do zarządzania funduszom seed i early stage przystępując do takich funduszy jako wspólnik.

Inwestorzy

Inwestorzy prywatni

Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (organ zarządzający: Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.)

Celem funduszu jest wzrost wartości aktywów dzięki wykorzystaniu unikalnej strategii,  polegającej na poszukiwaniu i wnikliwym badaniu projektów (spółek) we wczesnym etapie rozwoju o potencjale do istotnego wzrostu wartości oraz na skalowalnym biznesie opartym na przewagach konkurencyjnych, wynikających m.in. z nowatorskiej technologii. Fundusz bazuje na ocenie perspektyw rynkowych, jakości kadry managerskiej, realizowaniu planów finansowych i operacyjnych oraz rygorystycznie przestrzeganych zasadach podejmowania decyzji inwestycyjnych.

O nas


Michał Chojkowski
Prezes Zarządu

Ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Od prawie 10 lat zajmuje się finansowaniem projektów w fazie seed i start-up pełniąc rolę menadżera inwestycyjnego oraz Prezesa Zarządu Funduszu Akcelerator technologiczny Gliwice Sp. z o.o.. Jest członkiem rad nadzorczych spółek technologicznych. Jako ekspert w zakresie opracowania modeli biznesu dokonuje analizy rynku, przygotowuje i wspiera wdrażanie biznes planów oraz procesów rozwojowych. Pracował jako koordynator oraz realizator projektów międzynarodowych oraz projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie: zarządzania start-upami, opracowywania strategii rozwoju, tworzenia i wdrażania biznes planów oraz zarządzania projektami. Dokonywał analizy ponad 400 pomysłów biznesowych i inwestycyjnych, przygotowywał ponad 100 biznes planów, analiz związanych z planowaniem biznesu i analizami opłacalności ekonomicznej dla firm prywatnych oraz doradzał przy tworzeniu kilkunastu innowacyjnych firm sektora MŚP.


Jacek Kotra
Wiceprezes Zarządu

Absolwent Politechniki Śląskiej, Akademii Polonijnej, Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu oraz Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis MBA University w Nowym Sączu. Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. o.o., konsultant, trener i coach w zakresie przedsiębiorczości akademickiej, transferu technologii oraz zakładania i rozwoju działalności biznesowych.

Ekspert ds. tworzenia modeli biznesowych w ramach Centrum kompetencyjnego rozwoju modeli biznesowych, utworzonego przez Technopark Gliwice. W toku realizowanych aktywności przeanalizował ponad 500 pomysłów biznesowych, a także brał udział w inkubacji ponad 20 przedsięwzięć. Jest członkiem Komitetu Inwestycyjnego projektu Inkubator Innowacyjności + Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Parku Naukowo-Technologicznego "TECHNOPARK GLIWICE". Zasiada w Komitecie Sterującym Regionalnej Strategii Innowacji woj. śląskiego oraz Śląskiej Rady Innowacji.


Prof. dr hab. inż.
Jan Kosmol
Ekspert technologiczny

Prezes Zarządu Parku Naukowo-Technologicznego „TECHOPARK GLIWICE” Sp. z o.o., kierownik wielu projektów inwestycyjnych i doradczych w Technoparku Gliwice, w tym również koordynator projektu „Akcelerator Technologiczny Gliwice – wsparcie doradczo-finansowe w fazie preinkubacji rozwiązań innowacyjnych”, realizowanego w ramach POIG, Działanie 3.1.

Kierownik Katedry Budowy Maszyn na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej. Autor ponad 200 opublikowanych w kraju i za granicą prac naukowych, kilkunastu książek i skryptów, kilkudziesięciu prac naukowo-badawczych, uzyskał także 15 patentów.

Specjalista w projektowaniu obrabiarek, komputerowym wspomaganiu konstruowania napędu elektrycznego, sterowaniu numerycznym, elastycznej automatyzacji, automatycznym nadzorze w procesach wytwarzania, komputerowym wspomaganiu badań obrabiarkowych i diagnostyce.


Luk Palmen
Menadżer ds. komercjalizacji i modeli biznesowych

Ukończył kierunek zarządzania w biznesie i ekonomii oraz studia podyplomowe z zakresu polityki międzynarodowej na uczelniach belgijskich. W 2000 roku przeprowadził się do Polski. Jest członkiem rad nadzorczych spółek technologicznych. Od ponad 10 lat zajmuje się doradztwem i coachingiem w zakresie zarządzania innowacjami, zarządzania MŚP, zarządzania klastrami oraz komercjalizacji technologii. Angażuje się w promowanie innowacyjnych, nowatorskich modeli współpracy w gospodarce. Jest autorem i współautorem praktycznych przewodników w zakresie foresightu, komercjalizacji technologii oraz klastrów. Brał udział w ocenie i analizie kilkudziesięciu pomysłów technologicznych i doprowadził do utworzenia kilkunastu start-up’ów technologicznych.


Judyta Grzebniewska
Skaut Technologiczny

Absolwentka Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie na kierunku „Zarządzanie projektami”. Pracowała jako konsultant do spraw europejskich oraz realizator projektów współfinansowanych ze środków UE. Swoje doświadczenie zdobywała w Parku Naukowo-Technologicznym „Technopark Gliwice” Sp. z o.o. (2012-obecnie), gdzie pracowała jako audytor i facylitator zajmując się oceną i doskonaleniem strategii innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Przeprowadziła ponad 40 audytów oraz sesji szkoleniowo doradczych. Jest trenerem z zakresu technik i metod kreatywnego myślenia.

Od 2015 związana z Akceleratorem Technologicznym Gliwice, jako skaut technologiczny jest odpowiedzialna za poszukiwanie innowacyjnych projektów w sektorze naukowym i w gospodarce. Jest osobą pierwszego kontaktu dla Pomysłodawców nowatorskich rozwiązań.


Lucyna Lewandowska
Kierownik Biura

Absolwentka Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka w Katowicach na kierunkach „Zarządzanie i Marketing” oraz „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”. Ukończyła studia podyplomowe o specjalizacji „Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych” Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

Posiada szerokie doświadczenie w branży HR, sprzedaży bezpośredniej oraz negocjacjach handlowych. Pracowała na stanowisku Koordynatora Biura Handlowego, sprawując nadzór nad bieżącą dokumentacją i onboardingiem pracowników.

Od 2009 do 2018 roku zatrudniona w francuskiej sieci handlowej. Początkowo na stanowisku Lidera Zespołu działu Księgowości/ Kontroli Zarządzania, następnie przez sześć lat na stanowisku Lidera Zespołu działu Zasoby Ludzkie. W 2016 roku objęła stanowisko Menedżera – Asystentki Dyrektora Regionalnego, gdzie w ramach 15 podległych lokalizacji na terenie Górnego i Dolnego Śląska koordynowała prace administracyjne poszczególnych działów. Była odpowiedzialna również za wsparcie procesów analizy i obniżania kosztów, jak również lokalne działania marketingowe.

Od 2018 Kierownik biura funduszu inwestycyjnego Akcelerator Technologiczny Gliwice Sp. z o.o.


Dr.
Marcin Baron
Specjalista ds. kontaktów z instytucjami B+R

Dr Marcin Baron specjalizuje się w zagadnieniach rozwoju nowoczesnej gospodarki. Przemysł, nowe technologie, współpraca, scenariusze zmian w gospodarce – to najważniejsze obszary jego zainteresowań eksperckich i naukowych. Jako adiunkt w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach prowadzi prace badawcze oraz wdrożeniowe w zakresie innowacyjności i rozwoju regionalnego. Uczestniczy w pracach krajowych i międzynarodowych zespołów koncentrujących się na zagadnieniach innowacyjności, transferu technologii oraz rozwoju gospodarczego regionów. Brał udział w projektach foresightów technologicznych w południowej Polsce oraz w pracach nad strategiami inteligentnych specjalizacji polskich regionów. Jest członkiem International Society for Professional Innovation Management i polskim przedstawicielem w europejskiej sieci na rzecz otwartej innowacji OI-Net.


Tomasz Halabowski
Analityk finansowy

Ukończył Politechnikę Śląską, jest członkiem CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants). Posiada wieloletnie doświadczenie w analizach i zarządzaniu procesami finansowymi w przedsiębiorstwach obejmujące między innymi: tworzenie biznesplanów oraz prognoz finansowych, przygotowywanie budżetów wraz z prowadzeniem ich późniejszej kontroli i wyjaśnieniami odchyleń, wdrażanie controllingu oraz raportowanie, zarządzanie działami finansowymi przedsiębiorstw na różnym etapie rozwoju, analizy rentowności, oceny projektów inwestycyjnych, wyceny przedsiębiorstw, wsparcie procesów pozyskiwania kapitału.
W Akceleratorze Technologicznym odpowiedzialny między innymi za analizę projektów inwestycyjnych, doradztwo dla pomysłodawców i spółek portfelowych oraz nadzór właścicielski nad spółkami portfelowymi.

Bridge Alfa

Program Bridge Alfa (Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa) realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) ma na celu wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki oraz pobudzanie inwestowania przez przedsiębiorców w działalność badawczo-rozwojową.

Założeniem programu jest zwiększenie podaży projektów o potencjale komercjalizacyjnym poprzez zaangażowanie partnerów biznesowych (inwestorów), na wczesnych etapach prac B+R prowadzonych przez uczelnie techniczne, przedsiębiorstwa, instytuty badawcze i indywidualnych naukowców.

Fundusz Akcelerator Technologiczny Gliwice na mocy umowy z NCBiR prowadzi działalność w zakresie współfinansowania projektów B+R we wczesnych fazach rozwoju (Proof of Principle i Proof of Concept), poprzez wsparcie analityczne w zakresie przyjętych założeń technicznych (analizy wykonalności technologicznej, wykonanie prototypu), ekonomicznych (analiz rynkowych, marketingowych) oraz prawnych (w tym patentowych i własności intelektualnej). W przypadku pozytywnej weryfikacji założeń projektu Fundusz obejmuje pakiet udziałów w spin-off.

Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 30 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 80% tej kwoty tzn. 24 mln zł.  

Kontakt

Akcelerator Technologiczny
Gliwice Sp. z o.o.

NIP: 6312656110
REGON: 360661837
KRS: 0000540750

ul. Konarskiego 18C
44-100 Gliwice

Tel.: 32 335 85 03
Kom.:  885 885 664
Email: info@akceleratorgliwice.pl

www.akceleratorgliwice.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

zgodnie z RODO- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), stosowanym od dnia 25 maja 2018 r. informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „ADMINISTRATOR”- Akcelerator Technologiczny Gliwice Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy: Konarskiego 18c, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000540750 NIP: 6312656110, REGON: 360661837

Dane osobowe, które nam Państwo powierzają, będziemy przetwarzać w następujących celach:

 1. W celu niezbędnym do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, (zawarcie i wykonanie umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia (przygotowanie i przedstawienie oferty), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO.
 2. W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO.
 3. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług, dochodzenie roszczeń).
 4. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. reklam za pomocą poczty lub poprzez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych- wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a RODO odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej nam zgody, którą można w każdym momencie wycofać.

Planowany okres przechowywania danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. D RODO)

Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych.Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora zostaną one usunięte.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

Informujemy iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
Ponadto informujemy, iż przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, a 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe
w imieniu Akcelerator Technologiczny Gliwice Sp. z o.o.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa (w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, ograny administracji ) lub inne podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Akcelerator Technologiczny Gliwice Sp. z o.o.

 • partnerzy handlowi
 • firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy
 • firmy archiwizujące dokumenty, świadczące usługi techniczne, informatyczne